Deklaracja dostępności

Instytut Króla Sejonga w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sejong-poznan.web.amu.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 04.05.2021.
 • Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: strona jest aktualizowana na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących,
 • nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywny opis.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia Deklaracji dostępności: 11.11.2023.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Instytut Króla Sejonga w Poznaniu
Collegium Martineum
ul. Święty Marcin 78, pokój 413 (IV piętro),
61-809 Poznań
tel.: +48 61 829 47 80
e-mail: sejong@amu.edu.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78, 60-805 Poznań

Kierowniczka obiektu: mgr Bernardeta Masewicz, email: bernasia@amu.edu.pl, tel. 61 829 47 30

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – 200 m od wejścia tylnego do budynku, wjazd od ul. Kościuszki 80.

Wejście główne do budynku posiada schody wyposażone w poręcze, natomiast podnośnik przyschodowy ulokowany jest od ul. Św. Marcin 78

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • znajdują się podnośniki przyschodowe/ pionowe z poziomu 0 (hol główny) na pół piętro,
 • znajdują się 2 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami na II oraz III piętrze budynku

Budynek nie jest zaopatrzony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. W ciągu najbliższych dwóch lat zostaną zainstalowane tabliczki na drzwiach pomieszczeń z pismem Braille’a i informacjami w kodzie QR.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Brak strony internetowej budynku.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: Portiernia – Tel. 618294730

Scroll to Top